Privacy Policy

Ebucon bv – privacy policy

Ingangsdatum

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 1 december 2019

Algemene intro van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Ebucon bv tijdens alle interacties met Ebucon bv, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening als bezoeker of partner, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met experts, enz..

Ebucon bv neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwerkt Ebucon bv de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de hiernavolgende beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Ebucon bvba verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; Ebucon bvba neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”).

Wie is er verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Ebucon bv, KBO 0543.993.816, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8340 Damme, Dorpsstraat 163/A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Johan Houbart, tel. 0473 607 210

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.

Via onze websitewww.ebucon.beverwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van het contactformulier, het versturen van een e-mail via onze website, of door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief.

• Bij het invullen van het contactformulier: Uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Andere niet nader te bepalen gegevens die u verschaft in de rubriek “bericht”.Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief: Uw e-mailadres.

• Daarnaast verwerken we bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, videoconference, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons afsluit, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• De gegevens verstrekt via het contactformulier:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden. De rechtsgrond waarop de verwerking ervan steunt is “contractuele noodzakelijkheid”.

• Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief:

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om u via e-mail berichten van Ebucon bv te versturen. De rechtsgrond van deze verwerking is “toestemming”.

• De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons toe laten onze website beter te organiseren en te verbeteren. De rechtsgrond van deze verwerking is “gerechtvaardigd belang”, met name “vrijheid van ondernemen” en “goede bedrijfsvoering”.

• Persoonsgegevens verkregen tijdens andere interacties (bijvoorbeeld tijdens consultaties of via e-mail):

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtsgrond voor deze verwerking is “contractuele noodzakelijkheid” en “wettelijke verplichting”.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door Ebucon bv. Niettemin doet Ebucon bv een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Ebucon bv heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Ebucon bv persoonsgegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten in overeenstemming met art. 28 GDPR.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening en afhankelijk van de aard van de opdracht toevertrouwd aan Ebucon bv is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

  • Experten (derde dienstverleners met wie Ebucon een partnership is aangegaan) op wie de klant een beroep wenst te doen.

Daarnaast geeft Ebucon bv uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?

Enkel voor het versturen van onze mailing campagnes gebruiken we specifieke software verstrekt door een externe dienstverlener. Het is mogelijk dat deze dienstverlener uw gegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Deze verwerker verwerkt de gegevens in de Verenigde Staten voor wie een passend beschermingsniveau geldt onder de vorm van deelname aan het EU-US Privacy Shield.

Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen Ebucon bv en de client worden bewaard tot tien jaar na het beëindigen van de dienstverlening. De mailadressen verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene zich heeft verzet (uitgeschreven) tegen de verwerking.

Uw rechten als betrokkene.

U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Ebucon bvba, de volgende rechten:

  • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
  • Het recht op beperking van persoonsgegevens;
  • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
  • Het recht op gegevensovedraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Ebucon bv via info@ebucon.be of stuurt u een aangetekende brief aan Ebucon bv, Dorpsstraat 163a, 8340 Damme.

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ebucon bv, kan u contact opnemen met Ebucon bv via info@ebucon.be of stuurt u een aangetekende brief aan Ebucon bv, Dorpstraat 163A, 8340 Damme.

U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of contact@apd-gba.be).

Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.

Behoudens de gegevensverwerking in het kader van direct marketing (versturen van mailings) verwerkt Ebucon bvba de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar cliëntèle op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De Betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken in welk geval de dienstverlening geen doorgang kan vinden.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Ebucon bv verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

Verwerkingen voor een andere doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Wanneer Ebucon bv voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Ebucon bv de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Cookies.

Voor wat betreft het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid.

Social Media

Ebucon bv beschikt over een bedrijfspagina op Facebook, Linkedin, Instagram en Youtube. Deze platvorm worden gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden posts, aankondigingen, public relations, ...). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media te volgen. Ebucon bv is niet verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U gelieve zich voorafgaandelijk te informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

Nieuwsbrieven

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Uw aanmelding geschiedt op basis van uw toestemming in de zin van een vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u als betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling, aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft steeds de mogelijkheid om u zonder motivatie uit te schrijven uit onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt met zich mee dat uw e-mailadres wordt verplaatst naar de categorie “unsubscribers” en dat het niet verder gebruikt wordt.

© Ebucon bv

Mij volgen? Schrijf je in op mijn nieuwsbrief!